TIN TỨC CỦA CHÚNG TÔI

Ngày đăng: 16/11/2020

Tác Giả :

Chương IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC Chương V. YÊU CẦU VỀ VIỆC NHẬN, TRUYỀN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Ngày đăng: 14/9/2020

Tác Giả :

Điều 39 - Chương V, Điều 47 - Chương VI, quy định đối tượng cần phải quan trắc tự động
Ngày đăng: 12/9/2020

Tác Giả :

Điều 8, điều 9, điều 10 - Chương III Quy định về quản lý nước thải, khí thải tại khu công nghiệp.
1 2