Quan trắc tự động liên tục

Quan trắc nước thải tự động liên tục

10/06/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Quan trắc nước thải tự động liên tục

  

Căn cứ để xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục.
- Nghị định 40/2019/NĐ-CP
- Thông tư 31/2016/TT-BTNMT
- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT
- Các thông số cơ bản của trạm quan trắc nước thải online: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, COD,TSS, Amonia.

- Quy chuẩn QCVN 40 - 2011. 

Hạng mục đầu tư:

1. Hệ thống thiết bị đo lường và truyền dẫn:
- Hệ thống đo trực tiếp lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt
độ, COD,TSS, Amonia....
- Hệ thống thiết bị phân tích, hiển thị, lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu.

2. Vật tư - nhân công lắp đặt:
- Vật tư lắp đặt.
- Vật tư phụ.
- Vật tư tiêu hao.
- Nhân công lắp đặt, biên soạn tài liệu, hướng dẫn sử dụng, truyền dẫn kết nối.

3. Hoàn thiện hệ thống.
- Kiểm định hiệu chuẩn, báo cáo quan trắc đối chứng.
- Truyền dẫn kết nối dữ liệu với Sở TNMT.
- Xây dựng cơ bản và lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ theo
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: