Quan trắc tự động liên tục

Quan trắc khí thải tự động liên tục

10/06/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Quan trắc khí thải tự động liên tục

Quan trắc khí thải tự động liên tục

Vấn đề giám sát khí thải đã được quy định ở nhiều văn bản pháp luật như Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, Làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. Việc lắp đặt các trạm quan trắc khí thải tự động là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát môi trường, phục vụ việc lập cơ sở dữ liệu về môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đối với cuộc sống của con người.

Các cơ sở lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, đo đạc tự động liên tục các thành phần ô nhiễm trong khí thải, lưu trữ dữ liệu tại chỗ và trên phần mềm và đồng thời được truyền về Sở TN&MT theo quy định. Hệ thống được thiết kế, lắp đặt và vận hành phải đảm bảo các thông số cần quan trắc, vị trí lấy mẫu, thiết bị quan trắc khí thải tự động và hệ thống phụ kiện, cũng như đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC). Hệ thống quan trắc khí thải tự động phải hoạt động ổn định, được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định và phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở TN&MT. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: